ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:

 • pocztą elektroniczą na adres: sp5@sp5.onmicrosoft.com
 • telefonicznie na numer 322645045
 • bezpośrednio w sekretariacie placówki.

Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"
Misja szkoły:

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

Nasza szkoła

Zebranie dla rodziców dzieci przedszkola i kl. I

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej zaprasza rodziców dzieci przyjętych do przedszkola i do klasy I na zebranie, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godz. 16.30.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Informujemy, iż rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 dla Szkoły Podstawowej Nr 5 

odbędzie się 4 września 2017r. o godz. 9.00

 

Zającia w Przedszkolu Nr 18 rozpoczynają się 1 września 2017r

                  

 

                          Znalezione obrazy dla zapytania clipart dzwonek szkolny       

 

                              

 

Zmiana godzin otwarcia basenu

Informujemy, że od dnia 10 lipca 2017r. basen jest zamknięty z powodu prac konserwacyjnych. Otwarcie obiektu jest planowane w drugiej połowie sierpnia.

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 

 

 

Spotkanie z przedstawicielami Policji - prelekcja Bezpieczne Wakacje

 

 

 

Półkolonie w ZSP5 - Wakacje 2017

 

 

 

 

 

Fotorelacja: https://www.facebook.com/sp5dg

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub liceum plastycznego.

1. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.

            2. Przepisu opisanego w pkt 1 nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci
i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają
z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

            Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów (§ 5 ust.1), dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy
w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

            Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia, do pracy

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

 

           

Pomoc w ramach Programu „Wyprawka szkolna” udzielana  jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

 

Projekt uchwały wraz załącznikiem oraz projekt rozporządzenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299055

 

Umowa przedszkole-dyżur

Proszę o pobranie umowy w dwóch egzemplarzach, wypełnienie i dostarczenie obu egzemplarzy do naszej placówki w terminie do środy tj. 21 czerwca 2017r.

Umowę można także pobrać w sekretariacie.

opis dokumentutypdata

Umowa przedszkole-dyżur

docx19-06-2017[ Pobierz ]
18 kB
Noc z Francją 9 czerwca 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania

Noc Bajek 19V2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo uczniów podczas letniego wypoczynku
opis dokumentutypdata

List MEN w sprawie bezpieczeństwa

pdf13-06-2017[ Pobierz ]
193 kB

List Rzecznika Praw Dziecka

pdf13-06-2017[ Pobierz ]
153 kB

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

pdf13-06-2017[ Pobierz ]
4 930 kB
List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Miedzynarodowego Dnia Dziecka
opis dokumentutypdata

List do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

pdf01-06-2017[ Pobierz ]
64 kB
List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

opis dokumentutypdata

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

pdf22-05-2017[ Pobierz ]
865 kB
W Krainie Bajek 12 i 19 maja 2017r.

Do kanonu uroczystości integrujących uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej- Strzemieszycach weszły wieczorne spotkania ze światem baśni i bajek. W zeszłym roku dzieci bawiły się w „Krainie lodu”, natomiast 12 i 19 maja bieżącego roku do zabawy zaprosiły je bajki rodem z Francji. Motywem przewodnim tegorocznej edycji było „Zamieszanie w krainie bajek”.

 

W role postaci bajkowych wcielili się nauczyciele uczący, którzy przedstawili dzieciom mini spektakl teatralny przeplatany różnorodnymi konkursami. Dobre i złe wróżki pilnowały, aby zamieszanie w bajkach, którego dokonały, nie można było łatwo rozwiązać. Sprzymierzeńcami dzieci zostali Jaś i Małgosia, Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Kot w butach, dobra wróżka. Podczas wykonywania zadań, dzieci wykazywały się: umiejętnościami rozkodowywania zaszyfrowanych informacji ze świata bajek, dużą kreatywnością projektując strój Czerwonego Kapturka, sprawnością manualną, pomagając Kopciuszkowi oddzielić różnorodne ziarna i ziarenka.

 

Wielką atrakcją były zawody drużynowe na sali gimnastycznej: lot na miotłach, zbieranie woreczków do koszyczka, skoki w workach.

Na zakończenie zawodów dzieci z wielkim przejęciem uczestniczyły w biegu w „Siedmiomilowych butach”. Pomiędzy kolejnymi atrakcjami, młodzi uczestnicy byli zapraszani na „małe, co nieco” do skonsumowania. Wieczór przy największych przebojach muzycznych dopełnił całości atrakcji.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki kwalifikacji kandydatów do Przedszkola nr 18

Informujemy, że został zakończony etap kwalifikacji kandydatów do Przedszkola nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Dąbrowie Górniczej.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2017-05-19 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

opis dokumentutypdata

Lista-zakwalifikowani i niezakwalifikowani

pdf15-05-2017[ Pobierz ]
66 kB

Druk potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

pdf15-05-2017[ Pobierz ]
204 kB
Sportowa Majówka Rodzinna 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć na naszej stronie Faceebok

 

ZAPISY NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapisy na gimnastykę korekcyjną na rok szkolny 2017/2018 do naszej placówki odbywają się od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 16 czerwca 2017 r.


W celu zapisu dziecka należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 nw. dokumenty:

 1. skierowanie od lekarza,
 2. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (plik do pobrania).

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/665/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 grudnia 2004 roku zajęcia przeznaczone są tylko dla dla dzieci i uczniów uczęszczających do dąbrowskich przedszkoli i szkół.

opis dokumentutypdata

Oświadczenie - gimnastyka korekcyjna

doc06-05-2017[ Pobierz ]
26 kB
Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXV/550/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 obwód Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 będzie obejmował ulice:

 

Strzemieszycka, Rudna, Fabryczna, Marcelego Białostockiego, Krucza, Kamienna, Skośna, Orla, Torowa, Aleksandra Puszkina, Jodłowa, Składowa, Świerczyna, Główna, Anna, Kawa, Zakawie, Kazdębie, Rodzinna, Magazynowa, Grzybowa, Cisowa, Szklanych Domów, Cmentarna, Myśliwska.

opis dokumentutypdata

Uchwała Nr XXV/550/2017 Rady Miejskiej W Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

pdf12-05-2017[ Pobierz ]
604 kB
Nabór do klasy I

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej informuję,
że wnioski  o przyjęcie do szkoły podstawowej do klasy I na rok szkolny 2017/2018
(dla dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 oraz dzieci z obwodów innych szkół) można otrzymać w sekretariacie placówki lub  pobrać ze strony internetowej (załączniki zamieszczono poniżej).  

opis dokumentutypdata

Zgłoszenie do obwodowej  szkoły podstawowej na rok szkolny 2017_18.pdf

pdf25-04-2017[ Pobierz ]
364 kB

Zgłoszenie do szkoły (dzieci zamieszkałe w innym obwodzie szkolnym)

pdf25-04-2017[ Pobierz ]
374 kB

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

pdf25-04-2017[ Pobierz ]
200 kB

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

doc25-04-2017[ Pobierz ]
45 kB
INFORMACJA DOTYCZĄCA WODY NA BASENIE

Informujemy, że woda na basenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
w Dąbrowie Górniczej spełnia wymagania R
ozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach.

                                                 

Nabór do przedszkola

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Informujemy Rodziców, że nabór do dąbrowskich przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

będzie trwał od godz. 9 00 dnia 18.04.2017 r. do godz. 15 00 dnia 28.04.2017 r. 

 

Strona naboru: www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

 

 

Ze  szczegółowymi zasadami rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych można zapoznać się na wyżej wymienionej stronie.

 

 

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

Zasady rekrutacji

pdf18-04-2017[ Pobierz ]
381 kB
Dyżur wakacyjny Przedszkola nr 18

W roku szkolnym 2016/2017 dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 18
działającym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
będzie w dniach 03.07 – 21.07.2017 r.

 

 

Dyżury pozostałych placówek na terenie Strzemieszyc:

 

P15 w ZS-P 4          24.07.-11.08.

P16 w ZS-P 3          14.08.-31.08.

P 17                        14.08.-31.08.

 

 

 Karty na dyżur proszę składać odrębnie do każdej wybranej przez Państwa placówki
od  04.05.2017 do 26.05.2017 r.

 

 

Karty można pobrać ze strony internetowej placówki lub bezpośrednio w sekretariacie.

 

opis dokumentutypdata

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu 2017r.

docx25-04-2017[ Pobierz ]
15 kB
Spotkanie z Policją

Podczas zebrań z rodzicami 6 IV 2017r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji - dzielnicowymi ze Strzemieszyc. Przekazali oni podstawowe informację o swojej pracy oraz omówili sposoby bezpośredniego kontaktu.

 

W związku z tym, że Internet staje się naturalnym środowiskiem dzieci
i młodzieży APELUJEMY DO WSZYSTKICH RODZICÓW o wzmożenie kontroli swoich dzieci podczas korzystania z komputerów, telefonów czy tabletów.
Oczywiste jest, że zagrożeniem nie jest urządzenie, ale człowiek, z którym dziecko może nawiązać kontakt. W Internecie pojawiają się bardzo niebezpieczne gry, które promują zachowania autoagresywne, mogą zagrażać zdrowiu i życiu. Czuwajmy nad bezpieczeństwem naszych dzieci instalując odpowiednie programy zabezpieczające przed niepożądanymi treściami, ale przede wszystkim obserwujmy zachowania naszych dzieci.

Informacja dla rodziców

opis dokumentutypdata

Informacja

jpg02-04-2017[ Pobierz ]
939 kB

Wniosek

jpg02-04-2017[ Pobierz ]
463 kB
Światowy Dzień Wody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma oświaty

Informacje dotyczące reformy oświaty:

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 

opis dokumentutypdata

List Ministra Edukacji

pdf08-03-2017[ Pobierz ]
2 506 kB

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

pdf20-01-2017[ Pobierz ]
1 126 kB
Dziennik elektroniczny

E-dziennik dla rodziców i uczniów - instrukcje.

 

https://www.vulcan.edu.pl/programy/e-dziennik-uczniowie-optivum-net-87#gotosekcja1631

 

Link do dziennika elektronicznego naszej szkoły:

 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/dabrowagornicza

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

Dziennik elektroniczny - informacje o logowaniu

pdf01-03-2017[ Pobierz ]
64 kB
Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
opis dokumentutypdata

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego

pdf06-02-2017[ Pobierz ]
229 kB
UWAGA! Zmiany dotyczące przewozu uczniów z rejonu Strzemieszyc Małych

Informujemy, że w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 tj. od dnia 30.01.2017 r. nastąpi zmiana w rozkładzie przywozu dzieci z terenu Strzemieszyc Małych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5:

 

 • I trasa: Kazdębie Dolne i Górne (odjazd o godz. 7.25) – Główna – Dom Gromadzki – Szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390.
 • II trasa: Strzemieszycka-Bar (odjazd o godz. 7.00) – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Krzyżówka - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390.
Dopalacze

 

 

 

Świąteczny Koncert Muzyczny 10 XII 2016r.

 

Więcej zdjęcia na:  https://www.facebook.com/sp5dg/

Zapisy na półkolonie

Informujemy, że w okresie ferii zimowych w terminie 16-20.01.2017 r. w naszej placówce będą odbywały się półkolonie.

Osoby chętne proszone są o złożenie do wtorku 20.12.2016 r. wypełnionej karty uczestnika.

Kartę można złożyć w sekretariacie, u wychowawcy, u Pani Anny Chojowskiej lub u Pani Zofii Kamińskiej.

opis dokumentutypdata

Karta uczestnika półkolonii

doc16-12-2016[ Pobierz ]
44 kB
Zapraszamy do naszego nowego przedszkola

Czytamy Sienkiewicza

 5 mają 2016r. nasza szkoła uczestniczyła  w Ustanowieniu Rekordu Polski w kategorii
Jak najwięcej osób czytających wspólnie Sienkiewicza.

Organizatorem akcji było Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

 

W Szkole Podstawowej nr 5 w Dąbrowie Górniczej z niezmierną radością przyjęto wiadomość o ustanowieniu roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, wybitnego pisarzai Polaka oraz patrona szkoły.

Pierwszy polski noblista w dziedzinie literatury urodził się 170 lat temu na Ziemi Łukowskiej, w Woli Okrzejskiej. Jego twórczość „ku pokrzepieniu serc” wniosła nieoceniony wkład do skarbnicy kultury narodowej. Kształtowała postawy patriotyczne wielu pokoleń Polaków, podkreślała ideały: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej w sposób szczególny pragnęło uczcić sienkiewiczowskie rocznice organizując uroczystości jubileuszowe.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 przyłączyła się 5 maja 2016 r. do ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez w/w muzeum – ustanawiania rekordu Polski w kategorii:„ Jak największa liczba osób czytająca wspólnie Sienkiewicza”.

Czytanie dzieł Noblisty odbyło się w dokładnie w dniu 170. rocznicy urodzin pisarza.

O godzinie 1000 na sygnał dany przez nauczyciela wychowania fizycznego - Pana Marcina Kwietnia, 169 zebranych uczniów klas III- VI oraz pracowników szkoły, w wyznaczonej strefie rozpoczęło głośne czytanie fragmentu „Potopu”, rozdział VII. Wynik pomiaru czasu czytania wyniósł 1,54 min.

Nad ustanowieniem rekordu czuwał niezależny świadek - Pani Małgorzata Jędryczka, pełnomocnik dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

Henryk Sienkiewicz oprócz opowiadań, nowel, listów oraz powieści pisał bajkii legendy. Po ustanawianiu rekordu wszyscy zebrani wysłuchali fragmentów: „Legendy żeglarskiej” czytanej przez Dyrektora Szkoły - Pana Macieja Szaniawskiego, „Bajki” przez uczniów oraz opowiadania pt.”Dwie łąki” przez Panią Zofię Kamińską, nauczyciela biblioteki.

Spotkaniem upamiętniającym postać Henryka Sienkiewicza rozpoczęto kolejny etap konkursów oraz imprez czytelniczych.

 

Oprac. Małgorzata Flaszanauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Dąbrowie Górniczej

opis dokumentutypdata

Regulamin Rekordu Polski

pdf27-04-2016[ Pobierz ]
1 301 kB
ZAPISY NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Informacja dotycząca zapisów dzieci na gimnastykę korekcyjną znajduje się w "Strefie Rodzica" w zakładce "Komunikaty i ogłoszenia".

Światowy Dzień Wody 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ODWOZIE UCZNIÓW

Odwóz uczniów ze Strzemieszyc Małych po lekcjach odbywa się wg poniższego harmonogramu:

 

 • poniedziałek  - godz. 13.00 i 15.00
 • wtorek            - godz. 13.00 i 15.00
 • środa              - godz. 14.00 i 15.25
 • czwartek        - godz. 14.00 i 15.25
 • piątek             - godz. 13.00 i 15.00 
W Krainie Lodu

 

Pod taką nazwą w dwie kolejne piątkowe noce (8 i 15 stycznia 2016r.) w Szkole Podstawowej nr 5 w Dąbrowie Górniczej odbyły się imprezy dla uczniów klas I-III. Prawie 140 dzieci świetnie bawiło się pod opieką nauczycieli. Uczestniczyli oni w wielu grach, zabawach, konkursach, zabawach sportowych i oczywiście … tańczyli na dyskotece.
Uczniowie zdobywali magicznie litery szukając ukrytego Kaja. W trakcie nocy wyklejali mroźne wzory na ramach okiennych i układali gigantyczne puzzle. Rozwiązywali także konkursowe zadania podczas „Zbójnickiej skrzyni matematycznej” i „Kwiatowych lukach ortograficznych”.
Natomiast podczas zmagań sportowych na sali gimnastycznej ślizgano się na ręcznikach, skakano w workach i zbijano bałwana.
Kiedy wreszcie zdobyto wszystkie magiczne literki i ułożono hasło, które brzmiało „Wieczność” - Królowa Śniegu odjechała, a Gerda i dzieci odnalazły Kaja.
Tak więc, jak na poważny baśniowy wieczór przystało – wszystko zakończył się szczęśliwie. Nikt zaś z uczestników nie nudził się ani chwili.
Każdy też otrzymał „Certyfikat Znawcy Baśni”, a po północy dzieci – zmęczone, lecz pełne wrażeń - znalazły się we własnych łóżkach.
Były to już kolejna tak udana impreza w Piątce. Poprzednio uczniowie klas starszych bawili się podczas „Nocy bajek” (kwiecień 2014) i „Nocy baśni i fantazji z Harrym Potterem” (czerwiec 2015).

 

 

Więcej zdjęć można znaleźć na: https://www.facebook.com/sp5dg/

 

 

 

Raport z badań narażenia środowiskowego dzieci na ołów w mieście Dąbrowa Górnicza
opis dokumentutypdata

Raport

pdf25-06-2015[ Pobierz ]
1 611 kB
Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Strzemieszycka 390

42-530 Dąbrowa Górnicza

 

sp5dg@interia.pl

322645045

 

Odwiedź nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/sp5dg

 

 

Basen

Basen szkolny jest nieczynny

z powodu prac konserwacyjnych.

Otwarcie jest planowane

w drugiej połowie sierpnia.

 

 Tel. 32 2610242

 

poniedziałek - piątek
15.00 - 20.00

(ostatnie wejście o 19.00)

 

sobota - niedziela
12.00 - 19.00

(ostatnie wejście o 18.00)

 

Wejście na basen o pełnych godzinach.

 

Ceny biletów:


Dorośli - 7 zł

Dzieci i młodzież szkolna - 5 zł

 

 

 

 

Licznik odwiedzin:

monitoring pozycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )