ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:


Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"
Misja szkoły:

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

Nasza szkoła

Próbny egzamin ósmoklasisty

opis dokumentutypdata

2020.03.26_Próbny egzamin ósmoklasisty_informacja MEN i CKE-1

docx27-03-2020[ Pobierz ]
156 kB
Info 3

Info 2

Logowanie się do platformy do nauki zdalnej

W celu zalogowanie się na platformę nauki na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 proszę przycisnąć link: 

 

https://www.office.com

 

Info 1

Jak zalogować się pierwszy raz do Office 365

Uwaga!
Drodzy Państwo, z powodu przeciążenia dziennika elektronicznego nastąpiła trudność w przekazaniu informacji zwrotnej dotyczącej możliwości logowania się na platformie Office365.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Uwaga!

 

W związku  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) – § 1 pkt 3, § 7, od dnia dzisiejszego rozpoczynamy kształcenie na odległość. Uczniowie naszej placówki otrzymali lub otrzymają w najbliższym czasie, bezpłatny dostęp do programu Office 365, który umożliwia takie działania.

 

Indywidulane dane do logowania są przesyłane przez dziennik elektroniczny. Proszę się stosować do zawartych tam zaleceń.

 

Na przestrzeni najbliższych dni będziemy wdrażać ten system. W związku z tym bardzo proszę o wyrozumiałość w przypadku trudności z logowaniem, korzystaniem, przesyłaniem wiadomości itp. Niestety, w wielu przypadkach musimy na bieżąco rozwiązywać problemy i czasami trwa to dłużej niż się tego spodziewamy. Jeszcze raz proszę o cierpliwość i zrozumienie tej sytuacji, z którą musimy się zmierzyć po raz pierwszy.

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy będą się kontaktować w sprawie terminów spotkań z wykorzystaniem Internetu (online). Nadal są także dostępne materiały dydaktyczne dla poszczególnych klas na naszej stronie internetowej w zakładce materiały, z których uczniowie mogą korzystać.

 

W najbliższym czasie poinformujemy, jak będzie wyglądało ocenianie przy nauce na odległość oraz wymiar zajęć dostosowany do tych specyficznych warunków.

 

W razie pytań i wątpliwość prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny lub innymi kanałami łączności. Z góry jednak uprzedzam i przepraszam, że ze względu na trudności z wdrożeniem systemu nauki na odległość, odpowiedzi mogą zostać udzielone z pewnym opóźnieniem.

 

W Przedszkolu nr 18 kontakt z wychowawcą będzie realizowany przez kanały komunikacyjne ustalone przez nauczycieli. Na stronie internetowej ZSP 5 są także udostępniane materiały dla naszych wychowanków.

Informacje o kształceniu na odległość Ministerstwa Edukacji Narodowej można znaleźć pod podanym linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 

 

 

 

Maciej Szaniawski 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Rekrutacja do przedszkoli – wydłużony termin składania wniosków

Ze względu na zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych, zostaje wydłużony okres naboru elektronicznego do przedszkoli/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do 27 marca.

Podobnie jak w latach ubiegłych, nabór prowadzony jest elektronicznie przez stronę naborp-kandydat.vulcan.net.pl/dabrowagornicza 

Nabór elektroniczny trwa do 27 marca. Wnioski w przedszkolach przyjmowane są również do 27 marca do godz. 15:00.

Rodzice mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki, do których chcieliby posłać dziecko, w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic może zgłosić się do przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru i tam wraz dyrektorem placówki wprowadzić dane do systemu. Pomimo zamknięcia przedszkoli dla dzieci, dyrektorzy będą na miejscu.

7 kwietnia opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice, którzy podadzą więcej niż jedno przedszkole, do którego chcieliby posłać dziecko, otrzymają informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwsza. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola, od 8 do 20 kwietnia rodzice będą musieli potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca. 23 kwietnia opublikowane zostaną listy przyjętych.

Materiały dla uczniów do pracy podczas zawieszenia zajęć

Uwaga!

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, informuję że na naszej stronie internetowej w zakładce "Strefa ucznia. Materiały" będą sukcesywnie publikowane materiały dla uczniów. Należy je rozwiązywać i przekazywać zgodnie z zawartymi poleceniami.

Wkrótce udostępnimy również inne kanały dystrybucji.

Pytania można kierować do poszczególnych nauczycieli lub do sekretariatu ZSP 5 drogą elektroniczną (na podane adresy e-mail lub przez dziennik elektroniczny), a także telefonicznie pod numerem 3226545045 (sekretariat ZSP 5).

W sekretariacie będzie również możliwość otrzymania materiałów w wersji papierowej (tylko po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu).  

 

Maciej Szaniawski

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Uwaga! Basen nieczynny do odwołania

Basen w placówce od dnia 11 marca 2020r. jest nieczynny do odwołania.

Przyjmowanie wniosków do przedszkola

Zespół Szkolno-Przedszkolny informuję, iż przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 będzie się odbywać jak dotychczas tj. w godz. 7.30-15.30. do dnia 18 marca 2020 r.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

11.03.2020

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Informacja o działaniach profilaktycznych związanych z zagrożeniem koronawirusem
10 marca 2020

Informacja o działaniach profilaktycznych związanych z zagrożeniem koronawirusem

Dąbrowianki i Dąbrowianie,

do tej pory w naszym mieście nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem, jednak w związku ze stanem podwyższonej gotowości i decyzjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o odwołaniu wszelkich imprez masowych na terenie całego kraju, podjąłem decyzje o:

 • przeprowadzeniu miejskich imprez sportowych w marcu bez udziału publiczności;
 • zawieszeniu działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pałacu Kultury Zagłębia. Z podobnym zaleceniem zwracam się do wszystkich organizatorów, stowarzyszeń i grup działających na rzecz seniorów w naszym mieście. Seniorzy to grupa o podwyższonym ryzyku zachorowania, dlatego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, apeluję o powstrzymanie się od grupowych spotkań;
 • zawieszeniu możliwości odwiedzin podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Dyrektorzy placówek oświatowych zostali poinformowani o konieczności zachowania szczególnej ostrożności przy organizowaniu wyjazdów młodzieży, a także otrzymali polecenie śledzenia na bieżąco komunikatów GIS.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii zakazało odwiedzin rodzin u pacjentów. Zostały także wstrzymane przyjęcia planowe na: gastroenterologię, laryngologię i rehabilitację. Pozostałe oddziały funkcjonują normalnie.

Do mieszkańców zwracam się z apelem o ostrożność i zdrowy rozsądek. Proszę o postępowanie zgodnie z zaleceniami GIS. Wyjazdy do stref zagrożonych powinny być gruntownie przemyślane. Ponadto, proszę o ograniczenie uczestnictwa w wydarzeniach publicznych i unikanie dużych skupisk ludzi.

Pracodawców proszę o rozważenie wprowadzenia kwarantanny w przypadku pracowników powracających ze stref objętych ryzykiem zakażenia. Zgodnie z zaleceniami GIS, pacjent powracający z rejonów szczególnie zagrożonych koronawirusem, który nie ma objawów chorobowych, powinien podlegać kwarantannie domowej – standardowo 14 dni, maksymalnie 21 dni. Osoba, która wróciła z podróży, powiadamia o tym fakcie nie tylko pracodawcę, ale także lekarza domowego bądź bezpośrednio Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

W przypadku pytań i wątpliwości, należy korzystać z infolinii NFZ: 800 190 590.

Służby miejskie są w pełnej gotowości, by reagować w sytuacji podwyższonego zagrożenia. Jednakże dużo zależy od tego, jak my sami będziemy podchodzić do zaistniałych okoliczności. Proszę o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożności.

 

Marcin Bazylak – Prezydent Dąbrowy Górniczej

Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu i rozdanie nagród będzie podany w późniejszym terminie. 

Z powodu zaistniałej sytuacji składanie prac konkursowych zostało przedłużone do 27 kwietnia.

opis dokumentutypdata

Karta zgłoszenie doc

docx11-03-2020[ Pobierz ]
14 kB

Karta zgłoszenie pdf

pdf11-03-2020[ Pobierz ]
352 kB

Regulamin

pdf11-03-2020[ Pobierz ]
536 kB

Wyrażenie zgody na udział w konkursie doc

docx11-03-2020[ Pobierz ]
11 kB

Wyrażenie zgody na udział pdf

pdf11-03-2020[ Pobierz ]
75 kB
Procedura w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
opis dokumentutypdata

Procedura w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

docx03-03-2020[ Pobierz ]
578 kB
Rekomendacja

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowych

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

 

 

Dyrektorze,

 • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • odwołaj lub nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).
Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie niskie.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)””, „Nowy koronawirus SARS-Cov-2 – ZALECENIA „ oraz „ Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”.  Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

 

Pełny tekst informacji: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Znalezione obrazy dla zapytania clipart nabór do przedszkola 2019/2020

 

 

Informujemy Rodziców, że nabór do dąbrowskich przedszkoli

na rok szkolny 2020/2021 będzie trwał

od dnia 04.03.2020 r.  od godz. 8.00 do dnia 27.03.2020 r. do godz. 15.00

Nabór tak jak w poprzednich latach prowadzony  będzie drogą elektroniczną.

 

Strona naboru dla rodziców: www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

 

Po wypełnieniu wniosku, wydrukowaniu i podpisaniu przez obojga opiekunów należy dostarczyć go do placówki. W przypadku braku podpisu jednego z opiekunów należy złożyć oświadczenie podpisane przez drugiego opiekuna informujące, iż osoba nieobecna wie o ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola .

Jak skutecznie myć ręce?

Konsultacje

W dniu 2 marca 2020r. zapraszamy rodziców i opiekunów na konsultacje, które będą odbywać się

w godzinach 15.00 - 16.30. 

 

Spotkania  w innych terminach prosimy bezpośrednio uzgadniać z poszczególnymi nauczycielami. 

Zmiana trasy przewozu uczniów w II semestrze

Informujemy, że trasy przewozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 przebiegać będą następująco:

 

 • I trasa: Strzemieszycka-Bar (odjazd o godz. 7.00) – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Krzyżówka - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 
 • II trasa: Kazdębie Dolne i Górne (odjazd o godz. 7.25) – Główna – Dom Gromadzki – Szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 

 

Trasa odwozu uczniów ze szkoły:

 

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Szkoła – Dom Gromadzki – Główna – Łany – Kazdębie Dolne i Górne
Podziękowania za nowe szafki

W grudniu 2019r. firmy Algas z Dąbrowy Górniczej przekazała za rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 nowe szafki ubraniowe przeznaczone dla naszej placówki. Dzięki temu kolejni uczniowie mają dodatkowe miejsce na przechowywanie ubrań, a także podręczników i zeszytów. Serdecznie dziękujemy za pomoc i  wsparcie.

 

 

Elektroniczne papierosy - potencjalne zagrożenia

Materiał dotyczący elektronicznych papierosów przygotowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego

opis dokumentutypdata

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

docx09-10-2019[ Pobierz ]
29 kB
Bus szkolny

Informujemy, iż od 16 września 2019 r. bus będzie jeździł w następujących godzinach:

 

- poniedziałek po 6 i 8 lekcji

- wtorek po 6 i 8 lekcji

- środa po 6 i 8 lekcji

- czwartek po 6 i 8 lekcji

- piątek po 6 i 8 lekcji

Znalezione obrazy dla zapytania clip art bus szkolny

Zmiana cen żywienia

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w związku

z podwyżkami cen żywności od 1 września 2019 r. zmienia się koszt posiłku:

- obiad w szkole 3,50

- posiłki w przedszkolu 6,70

 

Znalezione obrazy dla zapytania clip art obiad

Podręczniki na rok szkolny 2019_2020

Szkolny Zestaw Podręczników

opis dokumentutypdata

Podręczniki na rok szkolny 2019_2020

pdf19-06-2019[ Pobierz ]
186 kB
Bezpieczna szkoła

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 zaprasza rodziców (prawnych opiekunów) uczniów na spotkanie informacyjne w dniu 30 maja 2019r. o godzinie 16.30, podczas którego zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacja wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

 

Ogólne informacje są dostępne pod adresem:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 

 

 

Instytucje udzielające bezpłatnej pomocy rodzicom i uczniom w przypadku nadużywania alkoholu, narkotyków (w tym dopalaczy), będących w sytuacji kryzysowej, doświadczających przemocy w rodzinie z terenu Dąbrowy Górniczej

 

 

 1. 1.        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

 

Siedziba: ul. Adamieckiego 13 tel. 32  262 97 02
Bezpłatnych porady udzielają:

w środy w godz. od 16.00 do 18.00 - radca prawny, w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00 – psycholog, w piątki w godz. od 16.00 do 18.00 - pedagog - specjalista terapii uzależnień

 1. 2.        Punkt ds. Uzależnień od Narkotyków

Siedziba: ul. Adamieckiego 13 (budynek Przychodni „MERKURY” wejście z boku od strony garaży)        tel. 32  262 97 02

Bezpłatne porady i konsultacje udzielają w każdy poniedziałek w godz. od 10.00 do 16.00

Specjaliści terapii uzależnień od narkotyków

 

 1. 3.        Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
  801 12 00 02
 2. 4.        Pedagog szkolny, wychowawca w Twojej szkole zawsze służy Ci pomocą!

 

 

 

opis dokumentutypdata

procedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewnetrznych-i-zewnetrznych-zagrozen-fizycznych-w-szkole-1

pdf23-05-2019[ Pobierz ]
1 043 kB

zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow

pdf23-05-2019[ Pobierz ]
1 343 kB
Informator dla ucznów klas 8

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem o kierunkach kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2019/2020

opis dokumentutypdata

Informator o kierunkach kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2019/2020

pdf21-05-2019[ Pobierz ]
547 kB
ZAPISY NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ NA ROK SZKOLNY 2020/2120

Zapisy na gimnastykę korekcyjną na rok szkolny 2020/2021 do naszej placówki odbywają się od dnia 15 maja 2020r. do dnia 15 czerwca 2020r.


W celu zapisu dziecka należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 nw. dokumenty:

 1. skierowanie od lekarza (w razie trudność z uzyskaniem skierowania ze względu na sytuację epidemiologiczną, można będzie je dołączyć do 11 września 2020r.) ,
 2. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (plik do pobrania).

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/665/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 grudnia 2004 roku zajęcia przeznaczone są tylko dla dla dzieci i uczniów uczęszczających do dąbrowskich przedszkoli i szkół.

opis dokumentutypdata

Oświadczenie rodzica - gimnastyka korekcyjna

doc20-03-2020[ Pobierz ]
45 kB
Nabór do szkół ponadodstawowych i ponadgimnazjalnych

Dąbrowa Górnicza, 10 maja 2019 r.

Urząd Miejski

w Dąbrowie Górniczej

Wydział Oświaty

 

WO.4450.5.19.2019

Dyrektorzy

Szkół Podstawowych

Zespołu Szkół Sportowych

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

w Dąbrowie Górniczej

 

 

 

            Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że nabór do szkół ponadpodstawowych i ponagimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie w systemie elektronicznym.

Kandydaci do szkół dokonują rejestracji

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

na stronie: https://slaskie.edu.com.pl wybierając odpowiednio jedną z opcji:

 

Jestem uczniem 8 klasy
(szkoła podstawowa)

Jestem uczniem 3 klasy
(gimnazjum)

 

Po wybraniu odpowiedniej opcji uczeń:

 • Zgłasza kandydaturę wypełniając formularz rekrutacyjny  - od 13 maja 2019 r.
 • Tworzy listę preferencji szkół.

Każdy kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej trzy szkoły, a w nich dowolną ilość oddziałów. Kolejność wyboru szkół ma znaczenie, ponieważ szkoła pierwszego wyboru jest szkołą, do której kandydat chce się najbardziej dostać.

 • W każdej szkole wybiera dowolną liczbę oddziałów.

Większa liczba wybranych oddziałów zwiększa szanse kandydata na przyjęcie do jednej z wybranych szkół.

 • Drukuje wniosek.

Wniosek podpisuje kandydat i rodzic/opiekun prawny.


 

 

Następnie:

 • Kandydat dostarcza wniosek do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami do dnia 25 czerwca 2019 r.

Po zaakceptowaniu wniosku przez szkołę pierwszego wyboru nie ma możliwości zmiany wybranych szkół.

 • Kandydat uzupełnia wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego od dnia 21 do 25 czerwca 2019 r.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 16 lipca 2019 r.
 • Do dnia 24 lipca 2019 r. kandydat lub rodzic potwierdza wolę uczęszczania do szkoły, do której został zakwalifikowany.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 25 lipca 2019 r.

 

Ponadto kandydat aplikujący do szkoły dwujęzycznej  lub sportowej przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, których termin określony jest w regulaminie naboru oraz na stronie internetowej odpowiedniej szkoły.

            Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz w ofercie szkół znajdującej się w elektronicznym systemie naborowym dostępnej po zalogowaniu się przez kandydata na stronie: https://slaskie.edu.com.pl

Film instruktażowy prezentujący sposób rejestracji w systemie naboru elektronicznego znajduje się pod adresem: https://youtu.be/5eoWyr2sjK4

            Proszę o przekazanie powyższych informacji uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym) oraz wychowawcom klas.

 

 

                                                                  Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty

                                                                       Kierownik Referatu Oświaty

 

                                                                                  Katarzyna Myrta

Oferty pracy - ratownik na basenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej ul. Strzemieszycka 390 zatrudni osoby na stanowisko ratownik na basenie szkolnym w wymiarze  pełnego etatu i 1/2 etatu.

opis dokumentutypdata

Oferta pracy_ratownik-1/2 etatu

doc02-01-2019[ Pobierz ]
50 kB
List Ministra Edukacji Narodowej
opis dokumentutypdata

List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół

pdf11-02-2019[ Pobierz ]
753 kB
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019-20
opis dokumentutypdata

List Minister Edukacji do Rodziców

pdf06-12-2018[ Pobierz ]
296 kB

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020

pdf06-12-2018[ Pobierz ]
2 680 kB
List do rodziców
Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z
gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i
Opiekunów dwa osobne listy. 
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności
prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci. 
Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz
przekazany na najbliższych zebraniach. 
  
Z poważaniem
 Anna Zalewska                                 
 Minister Edukacji Narodowej            
 
Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny
opis dokumentutypdata

List do rodziców

pdf20-11-2018[ Pobierz ]
1 136 kB
Uczestniczymy w projekcie:

RODO

Informacja dotyczące Rozporządzenia o ochronie danych osobowych dotyczące naszej placówki znajdują się w zakładce RODO

Zmiany w taryfie KZK GOP od nowego roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. dzieci do 7. roku życia (tj. do dnia 7. rocznicy urodzin) będą mogły korzystać z komunikacji za darmo na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży. Dzieci i młodzież od 7. do 16. roku życia, mieszkające na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą mogły korzystać z komunikacji bezpłatnie zgodnie z poniższymi zasadami: urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym uczeń skończył 16. rok życia; urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do 16. rocznicy urodzin. Uprawnienie będzie musiało być zakodowane na karcie ŚKUP. Każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie miała obowiązek odbijania swojej karty w pojazdach. Uprawnienie będzie mogło być zakodowane w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Obsługi Pasażera.  Podstawą do zakodowania ulgi będzie ważna legitymacja szkolna. Będzie ono kodowane jednorazowo.

Informacja dla rodziców przedszkola

Przypominamy, że zakup podręczników i wszystkich materiałów dodatkowych  do przedszkola nie jest obowiązkowy.  

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce podręczniki

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXV/550/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 obwód Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 będzie obejmował ulice:

 

Strzemieszycka, Rudna, Fabryczna, Marcelego Białostockiego, Krucza, Kamienna, Skośna, Orla, Torowa, Aleksandra Puszkina, Jodłowa, Składowa, Świerczyna, Główna, Anna, Kawa, Zakawie, Kazdębie, Rodzinna, Magazynowa, Grzybowa, Cisowa, Szklanych Domów, Cmentarna, Myśliwska.

opis dokumentutypdata

Uchwała Nr XXV/550/2017 Rady Miejskiej W Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

pdf12-05-2017[ Pobierz ]
604 kB
INFORMACJA DOTYCZĄCA WODY NA BASENIE

Informujemy, że woda na basenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
w Dąbrowie Górniczej spełnia wymagania R
ozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach.

                                                 

W związku z tym, że Internet staje się naturalnym środowiskiem dzieci
i młodzieży APELUJEMY DO WSZYSTKICH RODZICÓW o wzmożenie kontroli swoich dzieci podczas korzystania z komputerów, telefonów czy tabletów.
Oczywiste jest, że zagrożeniem nie jest urządzenie, ale człowiek, z którym dziecko może nawiązać kontakt. W Internecie pojawiają się bardzo niebezpieczne gry, które promują zachowania autoagresywne, mogą zagrażać zdrowiu i życiu. Czuwajmy nad bezpieczeństwem naszych dzieci instalując odpowiednie programy zabezpieczające przed niepożądanymi treściami, ale przede wszystkim obserwujmy zachowania naszych dzieci.

Dziennik elektroniczny

E-dziennik dla rodziców i uczniów - instrukcje.

 

https://www.vulcan.edu.pl/programy/e-dziennik-uczniowie-optivum-net-87#gotosekcja1631

 

Link do dziennika elektronicznego naszej szkoły:

 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/dabrowagornicza

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

Dziennik elektroniczny - informacje o logowaniu

pdf01-03-2017[ Pobierz ]
64 kB
Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
opis dokumentutypdata

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego

pdf06-02-2017[ Pobierz ]
229 kB
Zapraszamy do naszego przedszkola

Raport z badań narażenia środowiskowego dzieci na ołów w mieście Dąbrowa Górnicza
opis dokumentutypdata

Raport

pdf25-06-2015[ Pobierz ]
1 611 kB
Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Strzemieszycka 390

42-530 Dąbrowa Górnicza

 

sp5dg@interia.pl

322645045

 

Odwiedź nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/sp5dg

 

 

 

 

 

Basen

Uwaga!

 

Basen od dnia 11 marca 2020r.

jest  nieczynny do odwołania

 

 

Tel. 32 2610242

 

poniedziałek - piątek
15.00 - 20.00

(ostatnie wejście o 19.00)

 

sobota - niedziela
12.00 - 19.00

(ostatnie wejście o 18.00)

 

Wejście na basen o pełnych godzinach.

 

 

  

Ceny biletów:


Dorośli - 7zł

Dzieci i młodzież szkolna - 5zł

 

Dodatkowe informacje, w tym roczna ocena wody na pływalni znajduje się w zakładce

Basen-informacje

 

Linki

Posiadmy certyfikat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampania

"Czad i ogień. Obudź czujność"

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )