ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:


Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"
Realizacja projektu w latach 2007-2009

Projekt „Traditional Art Techniques”, realizowany w latach 2007 – 2009 z Turcją, jako koordynatorem i Łotwą, miał na celu przedstawienie przez każdy kraj partnerski tradycyjnych technik sztuki właściwych dla danego kraju, zapoznanie z nimi pozostałych uczestników projektu oraz wykonanie prac plastycznych, które miałyby potem zdobić każdą ze szkół. Współpraca miała także na celu poznawanie geografii, historii, kultury, tradycji i obrzędów krajów partnerskich a przez to rozwinięcie wśród uczniów tolerancji dla innych kultur, poglądów, religii, języków.

Uczniowie rozwinęli umiejętności pozwalające na samodzielne wyszukiwanie informacji, poczynając od tradycyjnych źródeł czyli zbiorów bibliotecznych, a kończąc na nowoczesnych metodach pozyskiwania informacji takich jak Internet. Przygotowując multimedialne prezentacje na potrzeby projektu, poznali obsługę programów takich jak Power Point, Irfan View i udoskonalili zdolności w posługiwaniu się programami Word i Excel. Zyskali doświadczenie w pracy zespołowej, a porozumiewając się z partnerami w języku angielskim, rozwinęli kompetencje językowe i komunikacyjne.

Niezwykle ważnym elementem w prowadzonym przez nas projekcie było zapoznanie się z kulturą i obyczajowością krajów partnerskich. Zespół nauczycieli zaangażowanych w pracę nad projektem poszerzał swoją wiedzę o wyżej wymienionych tematach przy okazji spotkań projektowych. Wielu nauczycieli wykorzystywało na lekcjach prezentacje multimedialne, ofiarowane przez szkoły partnerskie, co znacznie podnosiło atrakcyjność zajęć.

Projekt miał ogromny wpływ na pracę i rozwój szkoły. Odbywały się zajęcia w ramach działalności pozalekcyjnego kółka językowego, mającego na celu doskonalenie sprawności językowych, pomoc w prowadzeniu korespondencji obcojęzycznej z krajami partnerskimi, poznawanie geografii, historii, kultury, tradycji i obrzędów krajów partnerskich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w ramach działalności kółka informatycznego, w trakcie którego uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne dla krajów partnerskich, albumy, foldery, na bieżąco monitowali przepływ informacji między szkołami partnerskimi. Dzieci chętnie uczestniczyły w  wewnątrzszkolnych warsztatach artystycznych, pozwalających na doskonalenie polskich technik artystycznych, a także na wdrażanie nowych, poznanych w trakcie spotkań partnerskich, tureckich i łotewskich tradycyjnych sztuk artystycznych. Zorganizowano wiele spotkań i warsztatów z lokalnymi artystami sztuki ludowej i współczesnej, a także liczne imprezy i wystawy wewnątrzszkolne dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Realizacja projektu w latach 2012-2012

Mając już niewielkie doświadczenie w dziedzinie realizacji projektów międzynarodowych, nasza szkoła postanowiła kolejny raz przystąpić do europejskiej współpracy szkół w latach 2010 – 2012. Tym razem w ramach programu ‘Lifelong Learning Programme/ Uczenie się przez całe Życie’ współpracujemy z siedmioma krajami (Turcja – koordynator, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Słowenia, Grecja i Bułgaria) nad realizacja ekologicznego projektu, pod tytułem „Let the Forests Breathe! – Pozwólmy lasom oddychać! Jak do tej pory uczestniczyliśmy w trzech wizytach roboczych: Portugalii, Hiszpanii i Włoszech, a obecnie przygotowujemy się do kolejnej, która będzie miała miejsce w maju, w Słowenii. Jak dotąd wszystkie wizyty obfitowały w niezliczoną ilość wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Towarzysząca im atmosfera przyjaźni i sympatii, pozwala nam poczuć się prawdziwymi europejczykami, a przy okazji poruszyć tak ważny w dzisiejszych czasach przemysłu i ogólnej degradacji środowiska naturalnego, temat lasu, jego znaczenia w życiu człowieka i zagrożeń wynikających z procesów niszczenia tych zielonych terenów, bądź to z powodu bezmyślnej działalności ludzkiej, bądź innych przyczyn, niezależnych od człowieka. Współpraca w tak licznej grupie pozwala nam na dokonywanie wnikliwych analiz,  porównań, wyodrębnianie podobieństw i różnic, a w końcu na wyciąganie wniosków, które mamy nadzieję, pozwolą na dokonanie zmian w słusznej sprawie, na różnych płaszczyznach naszego życia, szczególnie mamy na względzie pobudzenie świadomości ekologicznej dzieci, uwrażliwienie ich na wciąż postępujące procesy wyniszczania lasów i degradacji środowiska. To oni, jako pełnoprawni europejczycy i ich świadoma działalność, są przyszłością naszego kontynentu. Realizacja projektu pozwala uczniom na ciągłe doskonalenie języka, technologii informacyjno – komunikacyjnych, rozwija ich pomysłowość i kreatywność w zakresie wykonywania rozmaitych prac plastycznych, literackich, opracowań muzycznych, poszerza ich wiedzę na temat różnych dziedzin życia krajów partnerskich i wreszcie pozwala cieszyć się z możliwości dzielenia się swoimi dokonaniami realizowanymi w ramach projektu z kolegami z siedmiu krajów europejskich. Wizyta robocza w Polsce jest przewidziana na październik 2011 roku.

Nowy projekt w ramach programu Erasmus+ na lata 2014-2016

Tytuł projektu: “NO BARRIERS FOR EUROPEANS”- “ Żadnych barier dla Europejczyków”

Koordynator: Turcja

Partnerzy: Polska, Portugalia, Hiszpania, Litwa, Włochy.

 

Cele Projektu:

  • Uświadamiać konieczność szanowania praw i potrzeby ludzi  niepełnosprawny.
  • Kształcić u uczniów od najmłodszych lat postawy tolerancji  i poszanowania dla odmienności spowodowanych niepełnosprawnością.
  •  Doskonalić kadrę nauczycielską w oparciu o wymianę doświadczeń, obserwację, porównywanie programów szkolnych i systemów edukacyjnych dotyczących uczniów niepełnosprawnych i ich funkcjonowania w społeczeństwie na przykładzie krajów partnerskich.
  • Zdobywać dobre praktyki  i wdrażać je w swoich placówkach
  • Angażować  uczniów niepełnosprawnych w realizację projektu, celem zwiększenia ich wiary w samych siebie oraz stworzenia pozytywnego punktu widzenia dla ich przyszłego życia w Zjednoczonej Europie.
  • Współpracować z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, wspierać  w codziennych dążeniach do zapewnienia ich dzieciom lepszej przyszłości, dzielić się z nimi zdobytą wiedzą i doświadczeniami.

 

 

 

 

Spotkanie w Hiszpanii (11-14 grudzień 2014r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )