SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Henryka Sienkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:

 • pocztą elektroniczą na adres: sp5@sp5.onmicrosoft.com
 • telefonicznie na numer 322645045
 • bezpośrednio w sekretariacie placówki.

Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"
ZAPISY NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ

Zapisy na gimnastykę korekcyjną na rok szkolny 2015/2016 do naszej placówki odbywają się od dnia 15 maja 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.
W celu zapisu dziecka należy złożyć w sekretariacie szkoły nw. dokumenty:

 1. skierowanie od lekarza,
 2. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (plik do pobrania).
opis dokumentutypdata

Oświadczenie-gimnastyka korekcyjna

doc12-05-2015[ Pobierz ]
26 kB
Elektroniczny nabór do gimnazjum

"Zielona szkoła" w roku szkolnym 2014/2015

Informujemy, iż wpłat na „zieloną szkołę” w Łazach w kwocie zł 1038,00 można dokonać w sekretariacie lub na konto szkoły:

 

Nr konta: : 74 1560 0013 2557 1237 5859 0006 Getin Noble Bank SA O/ Dąbrowa Górnicza.

 

 • Całkowity koszt kolonii – 1038,00 zł/os. (kwota płatna przez rodziców przed wyjazdem dzieci
  do dn. 15.05.2015 r.)
 • Dofinansowanie z WFOŚiGW – 170,00 zł/os. lub dla dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dla dzieci
  z rodzin zastępczych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 400,00 zł/os.
 • dofinansowanie z UM w Dąbrowie Górniczej – 60,00 zł/os.

Kwoty dofinansowania zwracane są rodzicom po przekazaniu szkole przez  w/w instytucje.

Termin pobytu: 01 – 15.06.2015 r.

Wyjazd w dn. 01.06.2015 r. autokarem spod szkoły w godzinach porannych, powrót 15.06.2015 r. pod szkołę w godzinach wieczornych.

 

Adres ośrodka, do którego wyjeżdżają dzieci:

       OW UNIVERSAL

      ul. Leśna 1 

      76-002 Łazy

Półkolonie

Informujemy, że w dniach 02 - 06.02.2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dąbrowie Górniczej będą się odbywały półkolonie dla uczniów klas I - VI. Rekrutacja będzie się odbywać zgodnie z regulaminem po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii do dnia 16.01.2015 r. w sekretariacie szkoły lub u wychowawców.

Karty do pobrania są w sekretariacie oraz w załączniku do ww. informacji.

 

REGULAMIN DOTYCZĄCY  REKRUTACJI  DZIECI DO UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH

 

 1. Rekrutacji podlegają w pierwszej kolejności uczniowie  szkół podstawowych uczęszczający do klas od I do III,  pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 

2. Rekrutacji  dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez  dyrektora szkoły. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, w tym pedagoga szkolnego.

 

3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.

 

4. Podział miejsc w  poszczególnych szkołach odbywa się w oparciu o porozumienie dyrektorów szkół z poszczególnych dzielnic.

 

5. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie w terminie wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.

 

6.Termin organizowania półkolonii  podawany jest do wiadomości rodziców na zebraniach w szkołach oraz na tablicach ogłoszeń.

 

7.W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego nieobecności dziecka kierownik półkolonii  zobowiązany jest do zaproponowania uczestnictwa w półkoloniach dziecku z listy rezerwowej.

opis dokumentutypdata

Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii

doc09-01-2015[ Pobierz ]
44 kB
Odwóz uczniów ze Strzemieszyc Małych

Odwóz uczniów ze Strzemieszyc Małych po lekcjach odbywa się wg poniższego harmonogramu:

 

 • poniedziałek - godz. 13.00 i 15.25
 • wtorek           - godz. 13.00 i 15.00
 • środa            - godz. 14.00 i 15.25
 • czwartek       - godz. 13.00 i 15.00
 • piątek            - godz. 13.00 i 15.00
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
opis dokumentutypdata

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

pdf08-08-2014[ Pobierz ]
229 kB
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015
UWAGA RODZICE!!!
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015
 Do kogo kierowana jest pomoc?
W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do:
 uczniów z klas II-III szkoły podstawowej, uczniów w klasach II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 uczniów klasy VI szkoły podstawowej, uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej
 uczniów :
 słabowidzących,
 niesłyszących,
 słabosłyszących,
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
 Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?
Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:
1. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);
2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej, klas II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego oraz klasy III i IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. Ww. liczba uczniów obejmuje również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej.
3. niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:
 słabowidzącym,
 niesłyszącym,
 słabosłyszącym,
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - przez materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) Powyższe nie ma zastosowania w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 Jak ubiegać się o pomoc ?
Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
 złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 5 września 2014 r. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inne osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
 Do wniosku należy dołączyć:
o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – za-świadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.
o W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
 zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
 W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.
 W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub
materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
 realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )