ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:


Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"

Ramowy program dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA I

6.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, kontakty z rodzicami. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza.

8.00-8.15 - zabawy integrujące grupę oraz  ćwiczenia poranne (15 min).

8.15-8.30 - Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. ( 15 min). 

8.30-9.00 - Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami. ( 30 min)

 9.00-9.15 - Czynności samoobsługowe w toalecie -zabiegi higieniczno-sanitarne ( 15 min).

 9.15-10.00- Zajęcia programowe . Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze (45 min).

10.00-11.45 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków). Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy; pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali lub na hali sportowej.

Powrót do przedszkola – samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.

 

11.45-12.00 - Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne w WC i łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych - nauka nakrywania stołów ( 15 min).

12.00-12.30 - Obiad . Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kultura zachowania się przy stole. Zabiegi higieniczne. ( 30 min).

12.30- 13:00 Leżakowanie. słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp. ( 30 min).

13.00-13.50 – Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu ( 45 min).

13.50 - 14.00  Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczno –porządkowe. ( 10 min)

14.00- 14.15 - Podwieczorek - kultura spożywania posiłków( 15 min).

14.15- 14.30 –Zabiegi higieniczne w łazience, czynności samoobsługowe w szatni( 15 min)

14.30– 16.00 - Zabawy inspirowane przez wychowanków, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci ( 90 min).

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA II

 

Godziny

Zajęcia dnia

8.00 - 8.45

Oczekiwanie na dzieci. Czynności organizacyjno-opiekuńcze.

 

Zabawy integrujące dzieci. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

 

Malowanie, rysownie

8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania. Czynności sanitarno-higieniczne.

 

Czynności porządkowe.

9.00 – 9.30

Śniadanie. Kształtowanie czynności samoobsługowych
i nawyków kulturalnych. Realizacja zadań z zakresu dbałości
 o zdrowie.

 

Wdrażanie do samodzielności i zjadania urozmaiconych posiłków.

9.30 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne realizowane w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

Organizowanie zajęć twórczych i ruchowych oraz rytmicznych zgodnie z tematyką zajęć.

 

Nauka piosenek i wierszy.

10.30 – 11.45

Czynności samoobsługowe. Mini nauka samodzielnego rozbierania się i ubierania.

 

Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym i placu zabaw. Spacery.

 

Poznawanie środowiska przyrodniczego.

 

Zabawy kierowane, zabawy muzyczno-taneczne, zajęcia teatralne. Zabawy badawcze i eksperymentalne.

11.45 – 12.00

Czynności porządkowe i higieniczno-sanitarne.

 

Przygotowanie do obiadu. Nauka nakrywania stołu.

12.00 – 12.30

Obiad. Realizacja zadań z zakresu kulturalnego jedzenia
i posługiwania się sztućcami oraz zachowania się przy stole.

12.30 – 13.00

Poobiedni odpoczynek. Czytanie wierszy i bajek.

 

Słuchanie muzyki klasycznej dla dzieci. Odpoczynek
przy muzyce relaksacyjnej.

 

Oglądanie bajek na DVD.

Opowiadanie sobie bajeczek.

13.00 – 14.00

Zabawy taneczne, muzyczne, rytmiczne.

Zabawy orientacyjno-porządkowe.

 

Zabawy rozwijające ekspresję twórczą.

14.00 – 14.30

Przygotowywanie do podwieczorku. Czynności sanitarni- higieniczne.

 

Podwieczorek.

14.30 – 17.00

Utrwalanie poznanych wierszy oraz piosenek.

 

Zabawy przy stoliczkach: puzzle, memory, domino itp.

 

Rozwiązywanie zagadek. Zabawy dywanowy, zabawy kołowe przy muzyce i ze śpiewem.

 

Zabawy zręcznościowe i rozwijające równowagę.

 

Zabawy konstrukcyjne, zajęcia artystyczne.

 

Zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań. Zajęcia w małych zespołach wg. Zainteresowań dzieci.

 

Praca indywidualna z dziećmi.

 

Porządkowanie kącików zainteresowań i szafeczek.

 

Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA III

 

Godziny

Zajęcia dnia

8.00 - 8.30

Czynności organizacyjne.

 

Ćwiczenia poranne z elementami gimnastyki.

 

Działalność dowolna dzieci w sali, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne.

 

Rozmowy indywidulane, praca indywidulana w małych grupach, ćwiczenia graficzne.

8.30 – 9.00

Zabiegi higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.

 

Śniadanie.

 

Porządkowanie po śniadaniu.

9.00 – 9.30

I zajęcia dydaktyczne: z całą grupą, zespołowe i indywidulane.

9.30 – 10.00

Swobodne zabawy dzieci.

10.00 – 10.30

II zajęcia dydaktyczne, ćwiczenia umiejętności matematycznych. Rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej.

10.30 – 11.30

Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe.

 

Obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze
w ogrodzie przyszkolnym na boisku szkolnym i placu zabaw.

 

Spacery i wycieczki.

11.30 – 12.00

Obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcze, utrwalanie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowej.

12.00 – 12.30

Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.

 

Obiad.

 

Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12.30 – 13.00

Swobodne zabawy dzieci.

13.00 – 14.00

Zajęcia dydaktyczne: ćwiczenia korekcyjne i ogólnorozwojowe, tańce, szachy, zajęcia matematyczne.

 

Zabawy doskonalące i rozwijające wiadomości i  umiejętności dzieci: gry, zabawy, zabawy w kącikach zainteresowań.

14.00 – 14.30

Czynności samoobsługowe i porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.

 

Podwieczorek.

 

Porządkowanie po podwieczorku.

14.30 – 15.30

Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu.

15.30 – 17.00

Zabawy wg. zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych.

 

Zabawy integracyjne, gry planszowe, konstrukcyjne, zabawy plastyczno- techniczne.

 

Zabawy na placu zabaw i boisku szkolnym.

 

Prace porządkowe, kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.

 

 
   
   
   
 

 

 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowane jest w godz. 8.00 – 13.00

 

Ramowy program może ulec zmianie ze względu na różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub dłuższy czas realizacji tematu.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )